Číslo účtu GAMBIT JIHLAVA z.s. - 2300183602/2010, IČO - 26628350, email: gambit.jihlava@gmail.com

Srpen 2005

top 20

28. srpna 2005 v 3:50 | Aleš Vondra

první email-příloha4

27. srpna 2005 v 3:11 | Aleš Vondra |  Korespondence
13. Ostatní
Hrát mohou jen registrovaní hráči.
Pozor : Změnou soutěžního řádu došlo k zásadní změně hodnocení výsledků soutěží. Bodování utkání ve všech soutěžích družstev se mění z 2-1-0 na 3-1-0, to je 3 body za vítězství v utkání, bod za remízu a nula za prohru, dále druhým kritériem hodnocení je součet všech vyhraných partií ve všech zápasech a až třetím kritériem je skore ze všech zápasů v soutěži. Vše viz platný soutěžní řád na stránkách ŠSČR v sekci Legislativa.
Změny a úpravy tohoto rozpisu jsou vyhrazeny, zvláště pokud dojde ke změnám v souvislosti
se změnami v Sout. řádu ŠSČR. Budou případně řešeny formou dodatku k tomuto rozpisu.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 23.8.2005 Jiří Siebenbűrger
předseda STK KŠSV
Přílohy :
Způsob hlášení výsledků soutěží družstev, výtah z Ekonomické směrnice pro způsob plateb
Hlášení výsledků soutěží družstev KŠSV
Už dvě sezony se používá následující způsob hlášení výsledků všech krajských soutěží družstev příslušným vedoucím soutěží. Znovu upozorňuji na následující :
1. výsledky musí být oznámeny ještě v den konání utkání nejpozději do 18.00 hod a to nejen celkový výsledek utkání, ale i výsledky na všech šachovnicích !! (viz dále)
2. výsledky musí být oznámeny vedoucímu soutěže formou SMS¸ e-mailu nebo telefonátu
3. zápis o utkání, v němž nedošlo k žádným nesrovnalostem, se již nikam neposílá, ale do schválení výsledků celé soutěže zůstává uložen u obou kapitánů družstev. V případě vážné nesrovnalosti během utkání však zůstává v platnosti dřívější praxe, tj. zaslání zápisu do 24 hod od skončení utkání doporučeně vedoucímu soutěže.
V návaznosti na výše uvedené se mění i způsob informování vedoucích družstev o detailních výsledcích kola a aktuálním stavu soutěže:
1. Po zpracování všech výsledků kola je vedoucí soutěže odešle na e-mailové adresy zástupců jednotlivých družstev (ev. dalších zájemců). Dále je nechá zveřejnit na krajské webové stránce (http://www.chess.cz/kraje/KSSV a na stránkách ŠSČR http://www.chess.cz/ )
2. Zpravodaj v klasické papírové podobě bude odeslán jen těm vedoucím družstev, kteří nemají vůbec žádný přístup na Internet, ale nejdříve tři dny po skončení kola za příplatek uvedený v rozpisu soutěží.
Vzhledem k novému způsobu předávání informací (včetně způsobu zpracování výsledků utkání vedoucími soutěží) je nutné při hlášení výsledků dodržovat novou, výrazně kratší formu a to jednotnou pro všechny způsoby předávání výsledků (včetně hlášení po telefonu !).
Vzor hlášení výsledků (níže vpravo je vždy vysvětlení každé části hlášení)
kp-1-12,1-1-r,2-3-1,3-4-0,5-5-r,7-6-d,9-8-h,10-x-d,x-x-k,40-30,ok(zn),podpis
kp-1-12, krajský přebor - domácí družstvo 1 - hostující družstvo 12
1-1-r, domácí hráč 1 - hostující hráč 1 - výsledek remis (pořadí hráče na soupisce)
2-3-1, domácí hráč 2 - hostující hráč 3 - výsledek bod pro domácí (=nula pro hosty)
3-4-0, domácí hráč 3 - hostující hráč 4 - výsledek nula pro domácí (=bod pro hosty)
5-5-r, domácí hráč 5 - hostující hráč 5 - výsledek remis
7-6-d, domácí hráč 7 - hostující hráč 6 - kont. bod pro domácí (=host 6 nepřišel)
9-8-h, domácí hráč 9 - hostující hráč 8 - kont. bod pro hosty (=domácí 9 nepřišel)
10-x-d, domácí hráč 10 - za hosty nikdo nenastoupil - kont. bod pro domácí
x-x-k, za domácí ani za hosty nikdo nenastoupil - oboustranná kontumace 0:0
40-30, celkový výsledek zápasu je 4,0:3,0 (vždy z pohledu domácích)
ok(zn) , zápas proběhl bez problémů (nebo zápas s problémem, zápis následuje)
podpis příjmení osoby (rozhodčího nebo kapitána), která utkání řídila
Hlášení je sice neobvyklé, ale všichni kdo častěji používají SMS možná ocení, že se celé s přehledem vejde do 128 znaků, což umožní jeho odeslání i příjem na mobilní telefony jedinou SMS. Všem kapitánům domácích družstev doporučujeme, aby si hlášení vždy připravili již současně se zápisem utkání (a i v zápise o utkání si už při začátku utkání doplnili čísla družstev podle losu a čísla hráčů podle soupisek), vyhnou se tak všem následným problémům.
Všechny odesílatele hlášení však žádáme o jedno - vyvarujte se při zpracování hlášení jakékoliv "lidové tvořivosti" a důsledně dbejte na výše uvedenou formu (např. žádné znaky nebo mezery navíc). Pokud přesto chcete v hlášení cokoliv dodat nad rámec výše uvedeného, učiňte tak až na jeho konci, v žádném případě ne na jeho začátku nebo v jeho průběhu !!!
KŠS Vysočina - seznam oddílů a jejich identifikačních čísel (tvorba variabilních symbolů)
Platby (startovné, pokuty) jsou poukazovány na účet Kraj. sdružení ČSTV Vysočina číslo:
86-2645060237/0100 konstantní symbol: 0558 (pro všechny stejný)
Pro rozlišení několika druhů plateb od jednotlivých oddílů je zaveden nový osmimístný variabilní symbol (první dva znaky 35 = šachy, třetí až sedmý znak označuje číslo oddílu, osmý znak druh platby) a to takto:
TJ Jiskra Havlíčkův Brod 35 21001
ŠK Sklo-Bohemia Světlá nad Sázavou 35 21003
Družstevník Velký Beranov 35 21052
Gambit Jihlava 35 21053
Sklo Janštejn 35 21054
Sokol Bedřichov 35 21056
Sokol Cejle 35 21057
Sokol Kamenice 35 21058
Spartak Telč 35 21061
ŠK Gordic Jihlava 35 21067
1. ŠK Jihlava 35 21069
TJ Jiskra Humpolec 35 21102
TJ Spartak JČM Pelhřimov 35 21103
JE Dukovany 35 21152
Sokol Jemnice 35 21154
Sokol Kněžice 35 21155
Sokol Opatov 35 21158
Sokol Rouchovany 35 21160
TJ Náměšť nad Oslavou 35 21161
TJ Třebíč 35 21162
ŠO Moravské Budějovice 35 21163
ŽĎAS Žďár nad Sázavou 35 21203
Sokol Jámy 35 21205
Sokol Nové Veselí 35 21206
Spartak Velká Bíteš 35 21209
Spartak Velké Meziříčí 35 21210
Poslední osmý znak variabilního symbolu bude určovat druh platby:
1 startovné v soutěžích
2 pokuty všech druhů
3 ostatní platby
Příklad : Sokol Jámy hradí startovné do KP 350,- a RS 150,- celkem 500,- na účet číslo :
86-2645060237/0100 , var.symbol 35 21205 1

první email-příloha3

27. srpna 2005 v 3:10 | Aleš Vondra |  Korespondence
10. Losování soutěží
Losování všech krajských soutěží se uskuteční v sobotu dne 24.9.2005 v 13.30 hodin v Havlíčkově Brodě, hotel Slunce. Na losovací schůzi je přítomnost zodpovědného zástupce
ze všech oddílů povinná! Zároveň zde musí být předložen doklad o zaplacení vkladu do soutěží u těch, kteří ho nezaslali s přihláškou do soutěže.
V případě účasti více družstev z jednoho oddílu v jedné skupině bude provedeno řízené losování.
11. Případné sankce a postihy nedisciplinovaných družstev
1. V případě opožděného zaplacení vkladu nebo odstranění nedostatků soupisky může být dotyčnému družstvu udělena pokuta až do výše 300,- Kč, splatná před prvním kolem soutěže.
2. Neúčast odpovědného zástupce oddílu (družstva) na losovací schůzi může mít za následek uložení pokuty družstvu ve výši až 200,- Kč, splatné před prvním kolem příslušné soutěže.
3. Za nenastoupení družstva k utkání bude provinivší se družstvo postihnuto pokutou ve výši
až 1000,- Kč, splatnou na konto KŠSV nejpozději do bezprostřeně násled. kola dotyčné soutěže.
Za event. druhé nenastoupení k utkání bude družstvo postihnuto další pokutou ve výši 1000,- Kč
a současně vyloučením ze soutěže a pro další ročník přeřazením do soutěže bezprostředně nižší. 4. Za páté neobsazení poslední nebo posledních šachovnic v průběhu celé soutěže (neúplný počet hráčů v utkání nebo hráčů napsaných a nedostavivších se) bude družstvo po skončení soutěže postihnuto pokutou 500,- Kč. Tento postih se zvyšuje o 100,- Kč za event. každou další neobsazenou šachovnici. Jinak bude ale posuzována manipulace se soupiskou, což je kontumace jiné než poslední šachovnice a to okamžitou pokutou 200,- Kč za každou takto neobsazenou šachovnici. Za druhou kontumaci téhož hráče následuje jeho vyřazení ze soutěže.
5. Pozdní oznámení výsledku utkání vedoucímu soutěže bude mít po skončení soutěže
za následek vypsání pokuty pro provinivší se družstvo, přičemž za první opoždění bude pokuta činit 100,- Kč. Za event. každé další pozdní oznámení výsledku se bude pokuta zvyšovat o 50,- Kč (druhé opoždění 150,- Kč, třetí 200,- Kč, atd.).
6. Neoznámení výsledku utkání vedoucímu soutěže ani do 24 hod od skončení utkání bude mít po skončení soutěže za následek vypsání pokuty pro provinivší se družstvo, přičemž za první neodeslání výsledků bude pokuta činit 200,- Kč,. za event. každé další neoznámení výsledku se bude pokuta zvyšovat (druhé neodeslání 250,- Kč, třetí 300,- Kč, atd.).
7. Nezaplacení výše uvedených pokut v uvedených termínech bude mít za následek pozastavení činnosti družstva (oddílu/klubu) až do prokazatelného vyrovnání pohledávky.
O sankcích na návrh vedoucích skupin rozhodne STK KŠSV.

12. Různé
1. Elektronická verze tohoto Rozpisu a všech jeho příloh bude k dispozici na webových
stránkách KŠSV (adresa http://www.chess.cz/kraje/KSSV) Námitky proti rozhodnutí vedoucího soutěže je možno uplatnit písemně nebo e-mailem na adresu VV KŠSV, který se jimi bude zabývat na své nejbližší schůzi
2. Odvolání proti rozhodnutí vedoucího soutěže (včetně udělení pokut) je třeba učinit nejpozději do 10 dnů od vydání takového rozhodnutí a to výhradně doporučeným dopisem na adresu VV KŠSV s tím, že musí být doloženy kopií dokladu o zaplacení částky 100,- Kč na konto KŠSV, která v případě vyhovění odvolání bude v plné výši vrácena odesílateli a v opačném případě propadne ve prospěch KŠSV.
3. Veškeré náklady spojené se soutěží si hradí družstva ze svého rozpočtu.

první email-příloha2

27. srpna 2005 v 3:07 | Aleš Vondra |  Korespondence
7. Technická ustanovení
Soutěže družstev KŠSV se hrají dle pravidel FIDE platných od 1.7.2005, platného Sout. řádu ŠSČR od června 2005 a tohoto rozpisu.
Všechny soutěže družstev KŠSV se hrají tempem 40 tahů za dvě hodiny a poté 1 hodina do konce partie pro každého hráče (celková doba hry l partie max. 6 hod !) - žádám všechny rozhodčí a pořadatele jednotlivých zápasů, aby na toto upozornili všechny hráče. Je povoleno používat také schválené typy digitálních šachových hodin (DGT 2000, DGT XL, Elcom, …).
Výsledky partií všech hráčů budou po skončení soutěží zaslány k zápočtu na národní Listinu Osobních Koeficientů.
Jednotlivá utkání nebude řídící orgán obsazovat delegovanými rozhodčími. Řízením utkání bude vždy pověřen (v následujícím pořadí):
1. rozhodčí z řad domácího oddílu/klubu (může být současně hrajícím), kterého určí kapitán domácích
2. nebude-li před zahájením utkání přítomen žádný rozhodčí z řad domácícho oddílu/klubu, bude utkání řídit rozhodčí z řad hostujícího družstva (určený kapitánem hostů)
3. nebude-li k dispozici ani rozhodčí z řad hostujícího družstva, pak bude utkání řídit kapitán domácího družstva nebo v případě dohody obou týmů kapitán hostujícího družstva
VV KŠSV ukládá v této souvislosti všem domácím družstvům povinnost mít v hrací místnosti v celém průběhu utkání k dispozici tištěnou verzi Pravidel šachu FIDE, Soutěžního řádu ŠSČR a tohoto rozpisu soutěží družstev KŠSV pro sezónu 2005/06.
Řídící orgán soutěže si vyhrazuje právo vyslat na jím vybraná utkání neutrálního rozhodčího (bez předběžného ohlášení a na náklady KŠSV), vybaveného potvrzenou delegačenkou, který v takovém případě přebere plnou odpovědnost za řízení takového utkání.
Za úplné vyplnění Zápisu o utkání ve dvou vyhotoveních je zodpovědný rozhodčí utkání. Kapitán domácího družstva je zodpovědný za bezodkladné nahlášení výsledku utkání příslušnému vedoucímu soutěže (včetně výsledků na jednotlivých šachovnicích) jednou z předepsaných forem (SMS, e-mail, telefonát) - nejpozději do 18.00 hod toho dne, v němž se utkání uskutečnilo.
Písemný zápis z utkání zůstane až do konce soutěže a jejího schválení VV KŠSV uložen
u kapitánů obou družstev a (s výjimkou ev. problematických utkání) nebude se nikam posílat.
Příslušný vedoucí soutěže je odpovědný za bezodkladné zpracování přijatých výsledků, jejich odeslání na e-mailové adresy příslušných družstev a zveřejnění na celostáních (http://www.chess.cz/) a krajských (http://www.chess.cz/kraje/KSSV) stránkách s termínem nejpozději jeden den po obdržení posledního výsledku příslušného kola. Písemně (poštou) budou výsledky zasílány zcela výjimečně a za příplatek a to jen těm družstvům, která stále ještě nemají žádný přístup k Internetu a tuto skutečnost výslovně uvedou na soupisce družstva..

8. Postupy a sestupy
Vítěz Krajského přeboru postupuje do 2.ligy, poslední dvě družstva sestupují do KS. Pokud z 2.ligy nesestoupí žádné družstvo, sestoupí do KS jen poslední družstvo z KP. V případě, že z 2.ligy sestoupí více družstev než jedno, sestoupí z KP o odpovídající počet družstev více do KS.
Z obou skupin KS postupují vítězové do KP. Poslední družstvo z každé skupiny KS sestupuje do RS. Pokud sestoupí z KP další týmy, sestupují i další týmy z KS podle horšího umístění a případně horšího výsledku při stejném umístění. Vítězná družstva RS postupují do KS. V případě dalšího postupujícího rozhoduje lepší výsledek (Pozn.: Pořadí ve všech soutěžích určuje platný Soutěžní řád ŠSČR a o případných nesrovnalostech rozhoduje STK a VV KŠSV)

9. Obsah soupisek a termín jejich předložení
Soupiska družstva musí být zpracována na předepsaném tiskopisu, který je přílohou tohoto dokumentu a musí obsahovat všechny následující údaje:
- název družstva
- název soutěže, pro kterou platí a ročník soutěže (2005/06)
- příjmení, jméno a datum narození nejvýše 20 hráčů
- identifikační číslo hráče na Listině osobních koeficientů (má-li ho hráč přiděleno)
- hodnotu národního ELA hráče na LOK, platné od 1.9.2005 (nikoliv starší !!)
- výkonnostní třídu hráče (není-li uveden na poslední LOK)
- v poznámce označení Host, Cizinec nebo Volný a Kapitán a Zástupce
- úplnou adresu hrací místnosti
- jméno, příjmení a adresu zodpovědného člena družstva pro písemnou korespondenci
v případě, že družstvo nemá k dipozici žádnou e-mailovou adresu
- telefonní spojení na osobu, která bude družstvem pověřena k převzetí event. vzkazu
- e-mailovou adresu, na kterou bude družstvu zasílána korespondence se soutěží spojená
- potvrzení předsedy oddílu
Soupiska, obsahující všechny výše uvedené náležitosti a ve dvojím provedení, musí být předložena na losování soutěží dne 24.září v Havlíčkově Brodě. Pozdější doručení soupisek může být postiženo pořádkovou pokutou až do výše 300,- Kč. Stejnou pokutou může být postiženo i neúplné vyplnění soupisek nebo uvedení chybných údajů. V případě, že na soupisce družstva bude uveden host z jiného oddílu, musí být předloženo povolení mateřského oddílu k hostování - jinak nebude hostování povoleno.
Vedoucí soutěže po kontrole všech uvedených údajů vyškrtne ze soupisky neoprávněně uvedené hráče (např. s nezaplacenými členskými příspěvky nebo bez povoleného hostování) a soupisky všech družstev poté zveřejní ve Zpravodaji příslušné soutěže. Platnými soupiskami všech družstev pro novou sezonu se stávají ty, které budou uveřejněny ve Zpravodaji příslušné soutěže.
Doplňování soupisek v průběhu KP a KS se řídí platným Soutěžním řádem ŠSČR, v RS je možné kdykoliv v průběhu soutěže s tím, že doplnění hráči mohou nastoupit od data, uvedeného vedoucím soutěže v nejbližším Zpravodaji.

první email-příloha1

27. srpna 2005 v 3:04 | Aleš Vondra |  Korespondence
Krajský šachový svaz Vysočina
Rozpis a dodatek k rozpisu soutěží družstev ročník 2005/2006

1. Pořadatel
Pořadatelem Krajského přeboru osmičlenných družstev (zkratka KP), Krajské soutěže osmičlenných družstev skupiny východ a západ (zkratky KSV a KSZ) a Regionální soutěže pětičlenných družstev, skupiny dle přihlášených (zkratky RS1 a RS2) je Krajský šachový svaz Vysočina, Rošického 6, 58601 Jihlava; číslo účtu 86-2645060237/0100, variabilní symbol
dle přílohy ekonomické směrnice (uvedeno níže).

2. Řídící orgán soutěží
Řídícím orgánem všech krajských soutěží družstev je Sportovně technická komise (STK) Krajského šachového svazu Vysočina (KŠSV). Vedoucí KP je Jiří Siebenbűrger, tel. 732921478
a 566627897, e-mail: mailto:jiri.sieben@quick.cz , obě skupiny KS bude řídit Jaroslav Benák, vedoucí regionálních soutěží budou určeni nejpozději na společné losovací schůzi soutěží družstev, která se uskuteční v Havlíčkově Brodě, hotel Slunce dne 24.září 2005 v 13.30 hodin.

3. Přihlášky
družstva se do soutěží přihlašují písemnou přihláškou (viz příloha k Rozpisu) odeslanou
e-mailem předsedovi STK KŠSV (Jiřímu Siebenbűrgerovi, který e-mailem potvrdí přijetí přihlášky družstvům) nejpozději do 20. 7. 2005 včetně potvrzení o úhradě vkladů a případných pokut. Pokud předseda STK neobdrží písemnou přihlášku ve stanoveném termínu nebo obdrží přihlášku bez stanovených náležitostí, vyzve oddíl neprodleně k nápravě. Oddíl tak poté musí učinit nejpozději do 31. 7. 2005. V opačném případě ztrácí právo účasti a STK osloví náhradníka.
4. Systém a termíny soutěží
Krajský přebor družstev se hraje jednokolově systémem každý s každým v jedné skupině o 12 účastnících, Krajská soutěž ve dvou skupinách po šesti účastnících dvoukolově každý s každým (doma-venku) a Regionální soutěž ve dvou skupinách také dvoukolově (pokud na losovací schůzi nebude rozhodnuto jinak). Hrací den je neděle se začátkem v 9,00 hod. (případné dílčí změny budou dohodnuty na losovací schůzi - viz výše). Utkání posledního kola nelze přeložit a musí být sehrána v řádném termínu a při stanoveném začátku utkání. Ostatní utkání je možno po dohodě předehrát, nelze je odložit (mimořádnou výjimku může povolit jen předseda STK).
Termíny jednotlivých soutěží družstev ŠSČR a KŠSV pro sezónu 2005/06:

Soutěž 1.liga, KP, RS1, 2, … 2.liga, KSZ, KSV
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kolo Termín Termín
1. 23.10. 2005 16.10. 2005
2. 13.11. 2005 6.11. 2005
3. 27.11. 2005 20.11. 2005
4. 11.12. 2005 4.12. 2005
5. 8. 1. 2005 18.12. 2005
6. 22. 1. 2006 15. 1. 2006
7. 5. 2. 2006 12. 2. 2006
8. 19. 2. 2006 26. 2. 2006
9. 5. 3. 2006 12. 3. 2006
10. 19. 3. 2006 26. 3. 2006
11. 2. 4. 2006 9. 4. 2006
Pozn. Kolo č.11. se týká KP, pro KS je to jen náhradní termín. Případné změny budou oznámeny všem družstvům nejpozději při losovací schůzi.
5. Vklady do soutěží
Vklady do soutěží jsou diferencovány podle druhu soutěže následovně:
Soutěž KP KS RS
Vklad (Kč) 350,- 200,- 150.-
V případě požadavku na zasílání korespondence poštou se vklad zvyšuje o 150,- Kč.
Toto nikdo nepožadoval.

6. Účast v soutěžích družstev KŠSV, sezóna 2005/06
Předběžné rozdělení do soutěží družstev je následující :
1.liga - Gordic Jihlava "A", 2.liga - Náměšť nad Oslavou "A" a Gordic Jihlava "B" (býv.1.ŠK Jihlava "A") - obě soutěže jsou řízeny ŠSČR
KP - Sokol Bedřichov "A", Žďas Žďár "A", Žďas Žďár "B", Jiskra Havl.Brod "A",
Caissa Třebíč (býv.TJ Třebíč) "A", Sp.Pelhřimov "A", Gambit Jihlava "A", Jiskra Havl.Brod "B",
Sokol Jámy "A", Spartak Třebíč (býv. Dukovany) "A", Náměšť n/Osl. "B" a SB Světlá n/S "A"
KS - Západ : MC Soft.Humpolec, Sp.Pelhřimov "B", Sokol Bedřichov "B", Žďas Žďár "C", SŠK Cejle a Gordic Jihlava "C" (bývalý 1.ŠK Jihlava "B")
KS - Východ : Sp.Vel.Meziříčí "A", Sokol Rouchovany, Spartak Třebíč (býv.Dukovany)"B", Sp.Velká Bíteš, spol..tým Mor.Budějovice-Jemnice a Sokol Opatov
Reg. Soutěž 1 - SB Světlá n/S "B", Sokol Bedřichov "D", Sokol Jámy "B", Gambit Jihlava "B", Žďas Žďár "D", Sokol Nové Veselí
Reg. Soutěž 2 - Sp.Vel.Meziříčí "B", Gambit Jihlava "C" , Sokol Bedřichov "C", Caissa Třebíč (býv.TJ Třebíč) "B", Náměšť n/Osl. "C"

první email

27. srpna 2005 v 2:59 | Aleš Vondra |  Korespondence
Vážení šachoví přátelé,blíží se začátek nového ročníku soutěží družstev v našem kraji a proto Vám zasílám rozpis soutěží včetně dodatku pro následující sezonu. Chtěl bych upozornit zvlášť na několik věcí :1) losovací schůze - nutná účast - koná se 24.9. v Havlíčkově Brodě v 13.30 hodin2) rozpis obsahuje konečné rozdělení družstev do jednotlivých soutěží3) na schůzi předložit dvojmo vyplněné soupisky a dodat chybějící informace z přihlášek4) bude provedena kontrola zaplacení vkladů do soutěží5) pokud budete mít požadavky na řízené a upravené losování, dejte mi předem zprávu, aby se to dalo připravit dopředu a co nejméně se zdržovalo losování6) pozor na změny soutěžního řádu (tříbodový systém hodnocení a další změny)7) v KSV startuje společný tým Mor.Budějovic a Jemnice, kterému byla udělena výjimka za následujících podmínek :a) výjimka je udělena na jednu sezonu a vzhledem k tomu, že jde o poměrně nízkou soutěžb) oba oddíly nebudou mít v soutěžích dospělých žádné jiné družstvoc) družstvo nemá nárok na postup do vyšší soutěže, sestoupit ale můžed) vše bylo povoleno z důvodu, aby nedošlo k zániku některého z obou oddílů vzhledem k nedostatku hráčů8) dochází ke sloučení oddílů Gordic Jihlava a 1.ŠK Jihlava - hromadný přestup hráčů z ŠK do Gordicu9) z TJ Třebíč vzniká Caissa Třebíč a z TJ Dukovany bude Spartak TřebíčPovažujte, prosím, tyto informace za dodatek rozpisu soutěží a zároveň jako pozvánku na losovací schůzi, kde se těším na společné setkání se zástupci všech oddílů.Zdraví Vás Jiří Siebenbűrger


mistři světa

26. srpna 2005 v 22:00 | Aleš Vondra |  Mistři světa